Mr. Bright's Quiz Night

Book a table for the pub quiz

Important information before booking @ Weena

Niets moet! Maar aangezien onze quizzen zeer druk bezocht worden, is reserveren, op z’n zachtst gezegd, héél verstandig. Alleen op die manier ben je verzekerd van een plek.

Reserveren kan door het invullen van het formulier voor de desbetreffende pubquiz. Kies de speeldatum, je teamnaam, het aantal spelers, een werkend e-mailadres (controleer op tikfouten), en je telefoonnummer.
Belangrijk! Je reservering is definitief!

Bij niet komen opdagen en/of te laat annuleren ontvang je van ons een factuur voor het entreebedrag (lees de algemene voorwaarden goed door!).

Heel simpel. Als pubquizorganisator zijn wij afhankelijk van het aantal mensen dat deelneemt aan een quiz, m.a.w. het entreegeld is ons inkomen. Als je dus met minder mensen dan gereserveerd opdaagt, blijven wij met lege plekken zitten.
Zie het als het kopen van een concertkaartje. Als iemand onverhoopt niet mee kan, neemt de zaal het concertkaartje niet terug.

Ben je verhinderd? Hebben een aantal teamleden aangegeven dat ze niet kunnen? Dan kun je annuleren (zie algemene voorwaarden).
Annuleer je je reservering te laat, óf kom je gewoon niet opdagen (wat redelijk onbeschoft is), dan wordt het gehele bedrag van de reservering alsnog per factuur in rekening gebracht! Eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van de persoon die de reservering heeft geplaatst.

Dat kan alleen als je vooraf van ons een akkoord hebt ontvangen. Stuur een WhatsApp-bericht naar 06-14870161, dan laten wij je weten of er plek voor extra spelers is.

Lage tafels zijn voorbehouden aan teams bestaande uit 6 personen en worden op basis van de binnenkomst van de reservering ingedeeld. Uiteraard kun je specifiek om een lage tafel vragen als je met minder dan 6 personen bent (vul dit in in het opmerkingenvakje).


Let op! Bij reservering van een lage tafel wordt ALTIJD de prijs voor 6 personen in rekening gebracht, ook als je er in je uppie aan wilt zitten!

Ja! Dat kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de quiz. Annuleer je korter dan 24 uur van tevoren, dan brengen wij in principe de kosten van de reservering in rekening, tenzij wij andere quizteams op de wachtlijst hebben staan om je tafel over te nemen.

Ja, dat is uiteraard mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op voor een offerte. Alleen op die manier kunnen wij zorgen dat jullie allemaal bij elkaar komen te zitten in plaats van verspreid over de hele zaak. Dit is tevens de enige manier om een factuur/bon van je deelname te ontvangen en de betaling voor het deelnamegeld via de bank te voldoen.

Vaak zijn onze pubquizzen al een aantal dagen van tevoren volledig volgeboekt. Ben je te laat met reserveren, dan hebben we een laatste strohalm waar je je aan vast kunt grijpen: de wachtlijst.

Mocht een team onverhoopt annuleren, dan gaat deze plek naar een team op de wachtlijst dat eenzelfde aantal spelers heeft opgegeven.


Zet je team alleen op de wachtlijst als je er 100% zeker van bent dat je gaat deelnemen. Je team op de wachtlijst zetten kan door op de wachtlijstknop te klikken!

Het vrijkomen van een plek is afhankelijk van of wij een annulering ontvangen. Het heeft geen zin om ons te bestoken met WhatsApp-berichten of en wanneer er een plek vrijkomt. Dat weten wij namelijk pas als iemand anders annuleert! Wij hanteren bij de wachtlijst het motto: “Don’t call us, we’ll call you!”

Eigenlijk niet. Mocht je onverhoopt een keer een zevende persoon hebben die deel wil nemen, neem dan contact met ons op via WhatsApp 06-14870161, dan kijken wij of er ruimte is. Houd er rekening mee dat er 1 punt per quizronde in mindering wordt gebracht als je team uit meer dan 6 personen bestaat!

Absoluut, neem hiervoor contact op met Café Weena. Wij gaan alleen over de quizreserveringen!

Nothing is mandatory! However, since our quizzes are very popular, making a reservation is, to put it mildly, very wise. It’s the only way to ensure you have a spot.

You can reserve by filling out the form for the specific pub quiz. Choose the play date, your team name, the number of players, a valid email address (check for typos), and your phone number. Important! Your reservation is final!

If you fail to show up or cancel too late, we will send you an invoice for the entrance fee (please read the terms and conditions carefully!).
Simple. As a pub quiz organizer, we depend on the number of participants, i.e., the entrance fee is our income. If you show up with fewer people than reserved, we’re left with empty seats.

Consider it like buying a concert ticket. If someone can’t make it, the venue doesn’t take back the ticket.
Are you unable to attend? Have some team members indicated they can’t make it? Then you can cancel (see terms and conditions). If you cancel your reservation too late, or simply don’t show up (which is quite rude), the full amount of the reservation will still be invoiced! Any additional costs will be charged to the person who made the reservation.

That’s only possible if you have received prior approval from us. Send a WhatsApp message to 06-14870161, and we’ll let you know if there’s room for extra players.

Low tables are reserved for teams of 6 and are assigned based on the order of reservation arrival. You can specifically request a low table if you are with fewer than 6 people (mention this in the comments box).

Please note! When reserving a low table, the price for 6 people is always charged, even if you want to sit there alone!

Yes! This can be done free of charge up to 24 hours before the quiz starts. If you cancel less than 24 hours in advance, we will charge the reservation costs, unless we have other quiz teams on the waiting list to take over your table.

Yes, that is certainly possible. Please contact us for a quote. This is the only way we can ensure you all sit together instead of spread out across the venue. This is also the only way to receive an invoice/receipt for your participation and to pay the participation fee via bank transfer.

Our pub quizzes are often fully booked several days in advance. If you’re late to reserve, we have a last resort you can cling to: the waiting list. If a team unexpectedly cancels, their spot goes to a team on the waiting list with the same number of players specified.

Only put your team on the waiting list if you’re 100% sure you will participate. You can add your team to the waiting list by clicking the waiting list button!

Availability of a spot depends on whether we receive a cancellation. There’s no point in bombarding us with WhatsApp messages asking when a spot will become available. We only know when someone else cancels! Our motto for the waiting list is: “Don’t call us, we’ll call you!”

Not really. If you unexpectedly have a seventh person who wants to participate, contact us via WhatsApp at 06-14870161, and we’ll see if there’s space. Be aware that 1 point per quiz round will be deducted if your team consists of more than 6 people!

Absolutely, please contact Café Weena for this. We only handle the quiz reservations!

Every Tuesday - 20:30hrs.

Book a table in Café Weena

Weena 202 – 3012 NJ Rotterdam

Date not available? Join the wait list!

Important information before booking @ Baek

Reserveren kan d.m.v. het invullen van het formulier voor de desbetreffende pubquiz. Vermeld de speeldatum, je teamnaam, het aantal spelers een werkend e-mailadres (controleer op tikfouten) en je telefoonnummer.

Belangrijk! Je reservering is definitief, bij niet komen opdagen en/of te laat annuleren ontvang je van ons een factuur voor het entreebedrag (lees de algemene voorwaarden goed door!).

Heel simpel. Als pubquiz organisator zijn wij afhankelijk van het aantal mensen dat deel neemt aan een quiz, m.a.w. het entreegeld is ons inkomen. Als je dus met minder mensen dan gereserveerd opdaagt, blijven wij met lege plekken zitten. Zie het als het kopen van een concertkaartje. Als iemand onverhoopt niet mee kan, dan neemt de zaal het concertkaartje niet terug.

Ben je verhindert? Hebben een aantal teamleden aangegeven dat ze niet kunnen? Dan kan je annuleren (zie algemene voorwaarden). Annuleer je je reservering te laat, óf kom je gewoon niet opdagen (wat redelijk onbeschoft is) dan wordt het gehele bedrag van de reservering alsnog per factuur in rekening gebracht! Eventuele bijkomende kosten zijn voor rekening van de persoon die de reservering geplaatst heeft.

Dat kan alleen als vooraf van ons een akkoord hebt ontvangen. Stuur een WhatsApp bericht naar 06-14870161, dan laten wij je weten of er plek voor extra spelers is.

In Café Baek wordt de tafelindeling door het café zelf bepaald. Neem voor specifieke wensen contact met hen op.

Ja! Dat kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de quiz. Annuleer je korter dan 24 uur van te voren van de quiz dan brengen wij in principe de kosten van de reservering in rekening, tenzij wij andere quizteams op de wachtlijst hebben staan om je tafel over te nemen.

Ja, dat is uiteraard mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op voor een offerte.
Alleen op die manier kunnen wij zorgen dat jullie allemaal bij elkaar komen te zitten i.p.v. verspreid over de hele zaak. Dit is tevens de enige manier om een factuur/bon van je deelname te ontvangen en de betaling voor het deelnamegeld via de bank te voldoen. 

Vaak zijn onze pubquizzen al een aantal dagen van te voren volledig volgeboekt, ben je te laat met reserveren dan hebben we een laatste strohalm waar je je aan vast kunt grijpen… de wachtlijst. Mocht een team onverhoopt annuleren, dan gaat deze plek naar een team op de wachtlijst dat een zelfde aantal spelers heeft opgegeven.

Zet je team alleen op de wachtlijst als je er 100% zeker van bent dat je gaat deelnemen. Je team op de wachtlijst zetten kan d.m.v. het klikken op de wachtlijst knop!

Het vrijkomen van een plek is afhankelijk of wij een annulering ontvangen. Het heeft geen zin om ons te bestoken met WhatsApp berichten óf en wanneer er een plek vrij komt. Dat weten wij namelijk pas als iemand anders annuleert! Wij hanteren bij de wachtlijst het motto” Don’t call us, we will call you!

Eigenlijk niet. Mocht je onverhoopt een keer een zevende persoon hebben die deel wil nemen, neem dan contact met ons op via WhatsApp 0614870161, dan kijken wij of er ruimte is. Houd er rekening mee dat er 1 punt per quiz ronde in mindering wordt gebracht als je team uit meer dan 6 personen bestaat!

Absoluut, neem hiervoor contact op met Café Baek. Wij gaan alleen over de quizreserveringen!

Every Wednesday - 20:30hrs.

Book a table in Café Baek

Blaak 329 – 3011 GB  Rotterdam

Date not available? Join the wait list!

Bezoek onze algemene website op www.quiznight.nl. Wil je een quiz downloaden? Kijk dan op www.pubquizdownload.nl